Dom weselny Korona w Radzicach
U nas przeżyjesz wesele marzeń

DOKUMENTY I FORMALNOŚCI

Ślub kościelny

Formalności:

 • 3 miesiące przed ślubem należy udać się do parafii jednego z narzeczonych, żeby złożyć wszystkie wymagane dokumenty, wtedy też zostanie spisany protokół przedmałżeński.

Pamiętajcie, jeżeli sakrament małżeński będzie udzielany w innej parafii należy uzyskać zgodę od proboszcza rodzinnej parafii oraz proboszcza wybranej na uroczystość parafii.

 • Odpowiednio wcześnie należy ustalić w kancelarii parafialnej datę i godzinę ślubu.
 • Nauki przedmałżeńskie – czas trwania ok. 10 tygodni
 • Podczas wizyty w kancelarii narzeczeni otrzymują także skierowanie do poradni rodzinnej, w której muszą odbyć spotkania – potwierdzeniem jest zaświadczenie (mogą trwać one nawet 6 tygodni).
 • Również wtedy młodzi dostaną kartki do spowiedzi przedmałżeńskiej.
 • Zapowiedzi głoszone są przez dwie kolejne niedziele po spisaniu protokołu przedślubnego. Po wygłoszeniu zapowiedzi otrzymacie dokument stwierdzający, że zapowiedzi zostały wygłoszone. Dokument należy dostarczyć do parafii, w której będzie udzielany ślub kościelny.
 • Tydzień przed wybraną datą ślubu należy spisać akt ślubu.
 • Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii.
 • W dniu ślubu obowiązkiem świadkowie udają się do zakrystii z dowodami osobistymi.
 • Świadkami mogą być osoby tej samej płci.
 • Opłaty za udzielenie związku małżeńskiego są zwyczajowe – tzw. co łaska.
 • Procedura zawierania ślubu kościelnego jest niemal identyczna jak w przypadku ślubu konkordatowego. Jednak sam ślub kościelny nie wywiera skutków cywilnych.

Potrzebne dokumenty:

 • metryka chrztu (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem)
 • świadectwo przyjęcia bierzmowania
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o odczytaniu w rodzinnych parafiach obojga narzeczonych zapowiedzi o ślubie
 • dowód osobisty
 • wdowa/wdowiec – świadectwo zgonu współmałżonka
 • czasami – ostatnie świadectwo z religii
 • dane świadków

Ślub cywilny

Formalności:

 • W urzędzie należy zgłosić się nie później niż miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu. Warto jednak pójść wcześniej, żeby nie okazało się, że wymarzony termin jest już zajęty. Nie musi być to Urząd Stanu Cywilnego zgodny z miejscem zameldowania.
 • Opłata za ślub cywilny - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 • Ceremonia odbywa się w obecności kierownika USC, narzeczonych i dwóch pełnoletnich świadków (płeć bez znaczenia) oraz często przy udziale rodziny, przyjaciół i znajomych.
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa można odebrać po około 2 tygodniach od daty zawarcia związku małżeńskiego. Jest on podstawą do wymiany potrzebnych dokumentów.

Potrzebne dokumenty:

 • skrócone odpisy aktów urodzenia (W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP.)
 • zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
 • dowody osobiste
 • oświadczenie, jakie nazwiska będą nosić po ślubie małżonkowie oraz ich dzieci
 • w przypadku osób rozwiedzionych należy dostarczyć odpis skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • Wdowy i wdowcy dostarczają dodatkowo odpis aktu zgonu współmałżonka
 • obcokrajowcy dostarczają  tłumaczenie przysięgłe odpisu aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wydane odpowiednio przez organ uprawomocniony w kraju cudzoziemca, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu obcokrajowca z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia

Ślub konkordatowy

Formalności:

 • ślub konkordatowy jest połączeniem ślubu kościelnego ze ślubem cywilnym - takie rozwiązanie zostało w Polsce prawnie usankcjonowane w 1998 roku.
 • W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest dostarczyć wypełnione i podpisane przez niego, państwa młodych i świadków zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu w celu sporządzenia aktu małżeństwa.
 • Skrócone odpisy aktu małżeństwa są do odebrania w USC zazwyczaj w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia ślubu. Po odpisy może zgłosić się jeden ze współmałżonków, z dowodem osobistym.

Dokumenty:

 • dowody osobiste
 • skrócone akty urodzenia
 • metryka chrztu (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem)
 • świadectwo przyjęcia bierzmowania
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich
 • zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie o wygłoszonej zapowiedzi (jeżeli głoszone były w innej parafii niż brany będzie ślub),
 • zaświadczenie o odbytych co najmniej dwóch spowiedziach przedmałżeńskich
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (jak w przypadku ślubu cywilnego)
Menu
Księga gości
Niezbędnik młodej pary